Klik her for at få en printervenlig version af siden
Dansk
German
English
 
OM COMPASS
RÅDGIVNING
INFORMATION
LINKS
DISCLAIMER
KONTAKT
 
 
Tilmeld nyhedsbrev


Er du allerede tilmeldt og ønsker af afmelde dig, kan du gøre det her.
 
 

Om Compass

Compass Advokatfirma tilbyder kompetent rådgivning primært til erhvervsvirksomheder, fonde, offentlige myndigheder, banker og pengeinstitutter inden for alle fagområder.

Compass Advokatfirma skal jfr. § 59 a i vedtægter for Det Danske Advokatsamfund oplyse, at alle firmaets advokater

 • er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
 • er en del af Advokatsamfundet,
 • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, samt
 • at vores forsikringsselskab er Tryg Forsikring, policenr. 674-20.055.

Compass Advokatfirma er medlem af

 • Danske Advokater, hvor adv. Jens Jepsen er medlem af repræsentantskabet, medlem af advokatrådet (advokatsamfundet), hvor adv. Jens Jepsen er medlem af rådets ekspertpanel (insolvensret) (konkurs, betalingsstandsning, akkord, gældssanering mv.),
 • Aabenraa Shopping,
 • Aabenraa Erhvervsforening,
 • LøjtLand Erhvervsforening,
 • Stubbæk Erhvervsforening,
 • Aabenraa Turistforening,

ligesom vores advokater er medlem af forskellige fagspecifikke foreninger under Danske Advokater herunder,

 • Danske INKASSOadvokater,
 • Danske Insolvensadvokater (hvor adv. Jens Jepsen er medlem af bestyrelsen),
 • Danske Bestyrelsesadvokater,
 • Danske Miljøadvokater,
 • Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret,
 • Advokaternes forening for Skatteret og
 • Danske advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise.

CSR - Corporate Social Responsibility

Virksomheders samfundsansvar

I vores egenskab af et af områdets betydende advokatvirksomheder påhviler der os nogle forpligtigelser, som rækker ud over, hvad lovgivningen foreskriver.

I vores daglige arbejde skal vi udvise god advokatskik og opfylde etiske fordringer. Når det gælder vores ressourceforbrug af eksempelvis vand og el, påtager vi os også et ansvar. Derfor indgår der altid miljø- og klimamæssige overvejelser ved såvel indkøb som bortskaffelse.

Desforuden yder flere af vores advokater frivillig og gratis rådgivning til socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for at fremme et socialt formål inden for alt lige fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, sundhed eller miljøbevarende indsatser. Endvidere stiller vi vores ekspertise til rådighed for retshjælpen, der har til formål at sikre, at mindrebemidlede personer oplever lighed for loven. 

Compass Advokatfirma støtter tillige flere almennyttige sociale formål.

GDPR

Nedenfor finder du vores privatlivspolitik vedrørende behandling af persondata om vores klienter, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

Privatlivspolitik

Vi optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål, personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Vi optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger.

Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af klientsamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Klientsamarbejder

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til klientsamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger på klientens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor klienter.

Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilsvarende kontaktoplysninger fra relevante kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, f.eks. e-mailkorrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter.

Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret. Se mere herom under de øvrige punkter nedenfor.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, formidling via sociale medier og anvendelse af cookies på hjemmeside, herunder Google Analytics til statistik.

Vores cookie politik kan du læse ved at klikke her.

Nyhedsbrevet udsendes via eget CMS-system og involverer derfor ingen 3. parter.

I vores markedsføring anvender vi en række sociale medier. Når du benytter dig af vores sider på sociale medier (f.eks. FACEBOOK, YouTube, Instagram og LinkedIn), kan vi som led heri behandle personoplysninger om dig, herunder:

 • Oplysninger om din IP-adresse
 • Dine brugerinformationer
 • De informationer, som du deler på vores sider
 • De oplysninger, der omtalt i privatlivspolitikken gældende for det sociale medie, du benytter (du kan finde privatlivspolitikken på det sociale medies hjemmeside)
 • Samt øvrige informationer du vælger at videregive til os

Du skal være opmærksom på, at oplysninger, du vælger at offentliggøre via vores sider på sociale medier, vil blive delt med mange mennesker. Du bør derfor ikke beskrive forhold eller dele billeder mv., som du ikke ønsker skal være alment tilgængeligt.

Vi er fælles dataansvarlig med FACEBOOK for den behandling af personoplysninger, der sker, når du benytter vores FACEBOOK side.

Du skal derfor være særligt opmærksom på, at FACEBOOK indsamler og behandler oplysninger om dig, når du benytter vores FACEBOOK side.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan FACEBOOK behandler dine personoplysninger i privatlivspolitikken på deres hjemmeside.

Hvad der her er anført om FACEBOOK, gælder tilsvarende for andre sociale medier.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder

De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:

 • Retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som vi behandler
 • Retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling
 • Retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
 • Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger:

Compass Advokatfirma

Forstallé 28

6200 Aabenraa

CVR nr.: 39605988

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Navn: Gitte Groos

Telefon: +45 73 33 31 00

E-mail: ggr@compasslaw.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Vi anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

Links til andre hjemmesider og sociale medier

På vores hjemmeside linker vi til andre hjemmesider, herunder sociale medier. Compass Advokatfirma er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider og for deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du altid læser den pågældende hjemmesides politik om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker, når du besøger andre hjemmesider.

Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger.

Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.compasslaw.dk

Denne politik er version nr. 2 og er gældende fra den 1. marts 2021.

Gæst hos Compass Advokatfirma

Compass Advokatfirma registrerer personoplysninger om dig, når du er gæst hos os.

I den sammenhæng er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, og vores kontaktperson er Gitte Groos.

Når du er gæst hos os, behandler vi kun almindelige kontaktoplysninger om dig, såsom navn og virksomhedsnavn.

Alle disse oplysninger modtager vi fra dig i forbindelse med, at du registrerer dig hos os.

Formålet med behandlingen er at sikre en passende grad af sikkerhed hos os, herunder at identificere hvem der er gæst og undgå, at uautoriserede personer befinder sig i vores ejendom.

Retsgrundlaget for behandlingen er Compass Advokatfirmas legitime interesse i at kunne sikre en passende grad af sikkerhed jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Dine oplysninger slettes senest 1 måned efter, at du er blevet registreret. Opbevaringen sker i denne periode med henblik på at sikre et passende sikkerhedsniveau. Hvis det er påkrævet efter gældende ret eller nødvendigt til fastlæggelse af et retskrav, kan oplysningerne dog opbevares i længere tid.

Oplysningerne bliver ikke delt med tredjemand, medmindre der er vægtige grunde til at dele oplysningerne med politiet eller andre myndigheder.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du som registreret følgende rettigheder over for os:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette er tilfældet, når vi har en legitim interesse, der overstiger din interesse. Som udgangspunkt vil behandlingen blive standset, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, eller behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage til os.

Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet.

Håndtering af persondata i forskellige sagstyper

Konkursboer/dødsboer

Vi er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi behandler som led i behandling af et konkursbo.

Hvis du er debitor eller kreditor i et konkursbo (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af bobehandlingen), betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

I et konkursbo/dødsbo råder vi ofte over og behandler det konkursramte selskabs/afdødes aktiver, bogføring, korrespondance mm.

Dette materiale kan indeholde personoplysninger, f.eks. oplysninger om boets debitorer og kreditorer i form af navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet mv. Materialet kan desuden indeholde oplysninger om CPR-nummer, e-mailadresser og telefonnumre og andre oplysninger.

Vi kan desuden som led i boets behandling i nødvendigt omfang indhente personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra sociale medier og offentlige databaser, og fra tredjemand. Du kan desuden selv give os personoplysninger enten skriftligt, mundtligt eller under retsmøder ved domstolene.

behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som led i konkurssagens behandling, men kan dog efter omstændighederne også behandle følsomme personoplysninger og personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.

Hvilke formål anvender vi dine personoplysninger til?

Vores behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med det formål at fremme boernes behandling i henhold til lovgivningen.

Vi videregiver kun personoplysninger i det omfang, hvor det er nødvendigt for at fremme boernes behandling, eller hvor vi er forpligtet hertil.

I forbindelse med boernes behandling, kan det bl.a. blive nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere (listen er ikke udtømmende):

 • Domstolene
 • Lønmodtagernes Garantifond

 • Godkendte inkassokonsulenter

 • Advokatforbindelser, som møder på vores vegne ved domstolene

 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere og lignende, som vi måtte antage som led i sagens behandling

 • Skatteforvaltningen

 • Din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om udlæg i dine aktiver

 • Auktionshuse, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver

 • Panthavere

 • Boets kreditorer

 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af almindelige personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, mens behandlingen følsomme oplysninger sker på baggrund af artikel 9, stk. 2, litra e og/eller litra f.

Behandling af oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser sker på baggrund af Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, mens behandling af oplysninger om CPR-nummer sker på baggrund af §11, stk. 2 nr. 1 og/eller nr. 4.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 10 år efter at boet er endeligt afsluttet af hensyn til evt. ansvarspådragende handlinger foretaget i forbindelse med konkurssagens behandling. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere.

Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.

 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, Compass Advokatfirma foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan Compass Advokatfirma fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod Compass Advokatfirmas lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil Compass Advokatfirma kunne behandle dine personoplysninger, hvis Compass Advokatfirma kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os på kontaktoplysningerne oplyst indledningsvist ovenfor.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk.

Inkassosager og tvangsauktioner

Vi er dataansvarlige for behandling af personoplysninger, som vi indsamler og modtager om debitor i en inkassosag, hvor vi, som advokat for kreditor, er anmodet om at inkassere kreditors tilgodehavende hos den pågældende debitor.

Hvis du er debitor i en inkassosag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af inkassosagen), som vi behandler for kreditor, betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Fra kreditor modtager vi personoplysninger om dig i form af dit navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet. Vi kan bl.a. modtage oplysninger om dit cpr-nummer, e-mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis kreditor er bekendt hermed.

Personoplysninger kan vi evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med dine forhold, som følge af at disse andre repræsenterer dig under sagens behandling hos os. Dette kan eksempelvis være din advokat eller anden rådgiver.

Vi kan endvidere selv indhente personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra vi løbende vil opdatere dine stamdata i form af navn, cpr-nummer og adresse med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig med sikkerhed. I din egenskab af debitor kan du desuden selv give os personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk eller under retsmøder ved domstolene.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?

Vi anvender de indsamlede personoplysninger om dig udelukkende med det formål at inkassere kreditors tilgodehavende hos dig.

Som led i denne sagsbehandling kan der blive foretaget udlæg i dine udlægsegnede aktiver efter Retsplejelovens regler med henblik på om nødvendigt at tvangsrealisere udlagte aktiver til fyldestgørelse af kreditors tilgodehavende hos dig. Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at fastlægge og inddrive kreditors tilgodehavende hos dig.

Vi kan videregive personoplysninger om dig

Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til følgende:

 • Kreditor
 • Domstolene

 • Godkendte inkassokonsulenter

 • Advokatforbindelser, som møder på Compass Advokatfirmas vegne ved domstolene

 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere o. lign., som Compass Advokatfirma måtte antage som led i sagens behandling

 • SKAT, din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver

 • Auktionshus, som skal forestå bortsalg af udlagte aktiver

 • Kreditoplysningsbureauer

 • Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og litra f. Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende hos dig. Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til, at personoplysninger om dig behandles med dette formål for øje.

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 10 år, efter at en inkassosag er endeligt afsluttet. Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 10 år. Når vi skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om gælden er blevet indfriet, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor os i anledning af sagsbehandlingen.

Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.

 • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, vi foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan vi fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil vi kunne behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os således som oplyst indledningsvist ovenfor.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

Særlige forhold for lejere, liebhavere og auktionskøbere af aktiver

Som led i vores behandling af inkassosager medvirker vi i forbindelse med tvangsrealisering af udlagte faste ejendomme eller løsøre ved, at sådanne aktiver bortsælges på tvangsauktion. De personoplysninger, som vi indsamler eller modtager fra personer, som er involverede i en tvangsauktion, f.eks. som lejer af aktivet, liebhaver til aktivet eller auktionskøber af aktivet, vil blive behandlet af os på samme vis som ovenfor beskrevet med de samme rettigheder for de pågældende personer.

Dødsboer

Vi er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi behandler som led i en dødsbobehandling.

Hvis du er arving, debitor eller kreditor i en dødsbobehandling (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af dødsbobehandlingen), betyder det følgende for dig:

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

I dødsboer behandler vi materiale tilhørende afdøde. Dette materiale kan indeholde personoplysninger, f.eks. oplysninger om afdødes debitorer og kreditorer i form af navn, adresse og oplysninger om gældsforholdet mv.

Materialet kan desuden indeholde oplysninger om CPR-nummer, e-mailadresser og telefonnumre.

Vi kan desuden som led i dødsbobehandlingen i nødvendigt omfang indhente personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra sociale medier og offentlige databaser, og fra tredjemand.

Du kan desuden selv give os personoplysninger enten skriftligt, mundtligt eller under retsmøder ved domstolene.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som led i dødsbobehandlingen, men kan dog efter omstændighederne også behandle følsomme personoplysninger og personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.

Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?

Vores behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med det formål at fremme dødsbobehandlingen mest muligt.

Vi kan videregive personoplysninger om dig

Vi videregiver kun personoplysninger i det omfang, hvor det er nødvendigt for at fremme dødsbobehandlingen, eller hvor vi er forpligtet hertil.

I forbindelse med dødsbobehandlingen, kan det blive nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere (listen er ikke udtømmende):

 • Domstolene
 • Lønmodtagernes Garantifond

 • Godkendte inkassokonsulenter

 • Advokatforbindelser, som møder på vores vegne ved domstolene

 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere og lignende, som vi måtte antage som led i sagens behandling

 • Skatteforvaltningen

 • En evt. udlejer, eller andre, som skal modtage underretning,

 • Auktionshuse, som skal forestå bortsalg af aktiver

 • Panthavere

 • Dødsboets kreditorer

 • Kreditoplysningsbureauer

Behandlingen af almindelige personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, mens behandlingen følsomme oplysninger sker på baggrund af artikel 9, stk. 2, litra e og/eller litra f.

 

Behandling af oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser sker på baggrund af Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, mens behandling af oplysninger om CPR-nummer sker på baggrund af §11, stk. 2 nr. 1 og/eller nr. 4.

 

Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?

Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 10 år efter, at dødsboet er endeligt afsluttet, af hensyn til evt. ansvarspådragende handlinger foretaget i forbindelse med sagens behandling.

 

Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere.

 

Dine rettigheder

Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig 

  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.

  • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.

  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, vi foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan vi fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil vi kunne behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne oplyst indledningsvist ovenfor.

   

  Vi anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

   

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

   

  Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk

   

  Retssager og andre sager

   

  Vi er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, som vi indsamler og modtager om parterne i en given sag, der behandles af os.

   

  Hvis du er klient eller på anden måde part i en sag (herunder part i en eventuel retssag, som udspringer af sagen), som vi behandler for en klient, betyder det følgende for dig:

   

  Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

  Fra klienten modtager vi personoplysninger om sig selv og evt. modparter evt. i form af navn, adresse og oplysninger om sagsforholdet.

   

  Vi kan modtage oplysninger om dit cpr.nr., e-mailadresse, telefonnumre, kontaktoplysninger, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, helbredsmæssige eller evt. strafferetlige forhold, hvis klienten er bekendt hermed.

   

  Personoplysninger kan Vi evt. tillige modtage fra andre, som er bekendt med sådanne forhold, som følge af at disse andre repræsenterer dig under sagens behandling hos os.

   

  Dette kan eksempelvis være din advokat eller anden rådgiver.

   

  Vi kan endvidere selv indhente personoplysninger om sagsdeltagere fra offentlige tilgængelige kilder, herunder sociale medier og databaser, hvorfra vi løbende vil opdatere evt. stamdata i form af navn, cpr.nr. og adresse med det ene formål at kunne identificere og lokalisere dig med sikkerhed.

   

  I egenskab af sagspart kan man endvidere selv give os personoplysninger enten skriftligt, mundtligt, telefonisk eller under retsmøder ved domstolene.

   

  Hvilke formål behandler vi dine personoplysninger til?

  Vi anvender de indsamlede personoplysninger om dig udelukkende med det formål at fremme sagens behandling indenfor de retlige rammer der til enhver tid måtte være gældende.

   

  Indsamlede og modtagne personoplysninger vil alene blive anvendt i den udstrækning, det er nødvendigt for at håndtere sagens korrekte behandling.

   

  Vi kan videregive personoplysninger om dig

  Under sagsbehandlingen kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til følgende:

  • Kreditor

  • Domstolene

  • Godkendte inkassokonsulenter

  • Advokatforbindelser, som møder på vores vegne ved domstolene

  • Vognmænd, låsesmede, håndværkere o.lign., som vi måtte antage som led i sagens behandling

  • SKAT, din udlejer, eller andre, som skal modtage underretning om foretagne udlæg i dine aktiver

  • Auktionshus, som skal forestå bortsalg af evt. udlagte aktiver

  • Kreditoplysningsbureauer

  • M.fl.

  Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e og litra f.

   

  Den legitime interesse, som begrunder behandlingen, er sagens korrekte og effektive behandling.

   

  Vi behøver ikke at indhente dit samtykke til, at personoplysninger om dig behandles med dette formål for øje.

   

  Hvor længe opbevares personoplysningerne om dig?

  Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 10 år, efter at en sag er endeligt afsluttet.

   

  Opbevaringsperioden kan dog konkret være både kortere eller længere.

   

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger inden hovedreglen om sletning efter 10 år.

   

  Når vi skal fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, vil der blive lagt vægt på, om der er opstået uenighed om kravet eller sagsbehandlingen, samt hvor længe der kan gøres et evt. ansvar gældende overfor os i anledning af sagsbehandlingen.

   

  Dine rettigheder

  Efter persondatareglerne har du en række rettigheder. Disse omfatter følgende:

   

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, om vi behandler oplysninger om dig, samt i givet fald adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig

  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget i form af en rettelse.

  • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få oplysninger om dig, som vi behandler, slettet.

  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset den behandling, Compass foretager i forhold til personoplysninger om dig. Uanset dit ønske om begrænsning kan Compass fortsat foretage opbevaring af oplysningerne samt fortsætte behandlingen med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  • Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Uanset en indsigelse, vil vi kunne behandle dine personoplysninger, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, samt når behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

   

  Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte os via de kontaktoplysningerne der er oplyst indledningsvist ovenfor. Vi anbefaler, at din henvendelse sker skriftligt for at sikre, at der ikke opstår misforståelser i anledning af din henvendelse.

   

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

   

  Datatilsynets kontaktoplysninger og nærmere om klagebehandlingen findes på www.datatilsynet.dk.

   

  Nyhedsbrev

   

  Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links, samt hvornår e-mailen slettes igen.

   

  Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

   

  Hvad bruger vi dine oplysninger til?

   

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse og dit navn til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan desuden bruge din e-mailadresse og dit navn til at udsende orienterende e-mails omkring os eller vores nyhedsbrev. Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn. Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

   

  De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

   

  Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

   

  Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

   

  Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

   

  Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

   

  Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

   

  Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig.

   

  Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

   

  Vi videregiver ikke dine oplysninger

   

  Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

   

  Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

  Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til ggr@compasslaw.dk.

   

  Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

   

  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

   

  Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til ggr@compasslaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.

   

  Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

   

  Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

   

  Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

   

  Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

   

  Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

   

  Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.  

   

  Cookiepolitik

  Vi anvender cookies på compasslaw.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside.

  Cookies, både egne og 3. parts cookies, hjælper os med at optimere hjemmesidens opbygning og indhold.

  Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet nedenfor. Vi sætter først cookies, når du bevæger dig videre fra vores startside, www.compasslaw.dk.

  Vi anvender CookieInformation som samarbejdspartner i forhold til håndtering af cookies og indsamling af samtykke. Google Analytics anvender vi som statistikpartner. Google Analytics lagrer cookies på hjemmesiden med henblik på at generere statistik over brugernes besøg på compasslaw.dk.

  De data, Google Analytics indsamler (bl.a. adfærd, besøgsvarighed og søgning på hjemmesiden), anvender vi til at optimere brugervenligheden og hjemmesidens funktionalitet.

  Fravælg cookies

  Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

  Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske de valg, du foretager.

  To top